Adres : CLB, Kluisweg 13, 9400 Ninove, tel: 054/33.90.19

Samenstelling :

•  directeur : De Tant Paul

•  psycholoog : Den Haerynck Marie-Anne

•  maatschappelijk werker : Wijnant Hildegard

Uw kind spreekt moeilijk, is in alles een beetje bang, kan niet stilzitten, is soms angstig, soms agressief, is 6 jaar en bedwatert nog is linkshandig en moet straks in het eerste leerjaar leren schrijven is sterk in rekenen, maar heeft moeite met lezen gaat soms met tegenzin naar school, ...

Een CLB-centrum kan hierbij helpen door:

•  regelmatig contact met kleuterleidster of onderwijzer(es)

•  schoolrijpheidsonderzoek en hulp bij handelingsplan

•  medische begeleiding in samenwerking met het Medisch Schooltoezicht

•  verwijzing naar de taakklas en begeleiding van de leerling samen met de taakleerkracht

•  opvoedingsgesprekken met de ouders

•  advies bij de overgang naar het buitengewoon onderwijs

•  begeleiding en advies bij de studiekeuze in het zesde leerjaar

 

Bereikbaarheid van het CLB-centrum:

* De medewerkers zijn bereikbaar

•  in het centrum:

08.30 12.00 uur

13.00 16.30 uur (niet op maandag)

dinsdag tot 19.00 uur

•  in de school

•  na afspraak

 

Het medisch luik legt de nadruk op het opmaken van een gezondheidsbilan van de kinderen.

Dit houdt onder andere in:

* algemene consulten in de 2 e kleuterklas en het 5 e leerjaar in het Gezondheidscentrum.

* gerichte consulten in de 1 e kleuterklas en het 1 e en 3 e leerjaar op de school zelf. Dit houdt in: wegen & meten, controle zicht en oogstand, nazien van kleurenzicht en gebit (1 e leerjaar)

* opvolgen van de inentingstoestand, eventueel zelf vaccineren.

* instaan voor maatregelen tegen besmettelijke ziekten.

 

Adres : CLB, Vierwindenstraat 1A, 9500 Geraardsbergen, Tel: 054/41.17.75

Samenstelling :

•  schoolarts : Dr. Tavernier Carine

•  sociaal verpleegkundige : Herpelinck Rita

 

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders:

-De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

-Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.

Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

-Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

-Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

-de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

-collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

-Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

-Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.

Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

-De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

-Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

-Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

-Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind.

-Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die overuw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.

-Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

-Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

-Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.