top of page

Zorg op maat van ieder kind. 

Focus op taal en bevorderen van leesplezier.  

Sterk inzetten op de executieve functies van de leerlingen. 

GOK-beleid 

GOK poster Hunnegem 23-24.png

Taalbeleid 

Talenbeleid Hunnegem _ versie november 2023.png

Onze zorgvisie 

Onze school zet een warm schoolklimaat centraal.

We streven ernaar om een plek te zijn waar kinderen zich veilig voelen en vanuit die veiligheid kunnen groeien in al hun (schoolse) capaciteiten.

Wij zijn een school waar iedereen welkom is en geaccepteerd wordt zoals hij/zij is. Hierbij vertrekken wij vanuit het zorgcontinuüm, met oog op gelijke onderwijskansen voor elk kind.

Vlam_wit.png

Zorgbeleid 

Onze zorgwerking 

zorgcontinuum.png

Brede basiszorg door de leerkracht:
Elke leerling de kans geven om zich op eigen tempo te ontwikkelen

Verhoogde zorg: Extra zorg voorzien voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. (ondersteunende maatregelen, extra zorg, …)

Uitbreiding van zorg: voor leerlingen die een zorgplan nodig hebben.

Individueel aangepast curriculum: we streven naar een school en leerstof op maat

Concreet

Brede basiszorg 

De klasleerkracht is het eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor elk kind van de klasgroep.Zij voorziet een goede preventieve basiszorg voor alle leerlingen. Bij problemen (zowel leer-als socio-emotionele problemen) is hij/zij de eerste die de bel luidt.
Onze leerkrachten zorgen dagelijks voor een positieve, veilige en rijke leeromgeving.
Enkele voorbeelden:

 • Vertelmomenten na het weekend

 • Kindgesprekken

 • Afname van welbevinden en gesprekjes

 • Rouwbegeleiding

 • Socio-emotionele begeleiding als leerlingen moeilijk contacten kunnen leggen, problemen met de scheiding van ouders, …

 • Anti-pestbeleid

 • Nadruk op talenten van leerlingen

 • koptelefoon

 • Niveaulezen 

 • Systematische opvolging: snelle signalering, tijdelijke ondersteuning, aandacht welbevinden

 • Veilig pedagogisch klimaat 

 • Sterke kanten en competenties van leerlingen benoemen en benutten

 • Gestructureerd klassenmanagement en flexibele klassenorganisatie 

 • Krachtige leeromgevingen creëren 

 • Aandacht voor manier van instructie geven 

 • Hoge en voldoende uitdagende verwachtingen stellen, afgestemd op mogelijkheden en beperkingen van leerlingen

 • Differentiëren en/of remediëren bij het aanbieden en verwerken van het aanbod 

 • Leerkracht heeft een voorbeeldfunctie: basishouding = aanvaarding van de leerlingen

          - Positief sociale contacten 

          - Actief bekrachtigen van gewenst gedrag

          - Duidelijke afspraken en regels

          - Stimuleren van leren van elkaar door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen

Verhoogde zorg

Indien de zorg in de klas niet meer voldoet wordt er een beroep gedaan op een zorgleerkracht. Hij/Zij begeleidt kinderen in kleine groepjes of individueel voor leerproblemen. Kinderen met socio-emotionele problemen worden individueel begeleid.

      - Het zorgteam en de leerkracht zoeken samen naar een gerichte aanpak of interventie; deze worden

        geregistreerd en geëvalueerd.

      - We proberen ouders zo goed mogelijk te betrekken en te informeren.

      - Het CLB wordt op regelmatige basis geïnformeerd en elke maand staat er een zitdag gepland. De           leerkrachten weten wat ze moet meebrengen, vb. werkschriften, toetsenmap, concrete 

        hulpmiddelen,... 
Concreet:

 • Rekenen in niveaugroepjes

 • Ondersteunende maatregelen (dyslexiesoftware, voorleessoftware, rekenen met de rekenmachine, aangepaste puntentelling voor spellingfouten, basis en/of uitbreiding Frans,…)

 • Hulpkaarten voor bepaalde vakken/leerstof

 • Uitdagende oefeningen (twist, boxen oplossingsgericht werken)

Bij de evaluatie wordt bepaald of de acties worden stopgezet, verdergezet of aangepast. Bij negatieve evolutie wordt het CLB geïnformeerd en start het begin van de fase van uitbreiding van zorg. 

Uitbreiding van de zorg 

Sommige kinderen hebben nood aan een nog specifiekere individuele aanpak. Tijdens een klasspiegel wordt de reeds aangebrachte hulp in kaart gebracht. 

 • opstellen van dispenserende maatregelen

 • curriculumdifferentiatie, wanneer het behalen van het getuigschrift in gedrang komt, steeds in samenspraak met de ouders en de leerling.

Onze school zal, in samenspraak met het CLB, ouders adviseren om (naschoolse) externe hulp in te roepen. Indien nodig kunnen partners zoals leersteun betrokken worden. De ouders beslissen of ze daar op ingaan.
Concreet:

 • goede contacten onderhouden met externen via mail, heen- en weerschrift, telefonische contacten, formele gesprekken,…

De overheid voorziet begeleiding voor kinderen met specifieke onderwijsnoden.
Concreet:

 • Sinds enkele schooljaren kan onze school een beroep doen op leerkrachten van het leersteuncentrum. Zij zijn verbonden aan een school van het buitengewoon onderwijs en gebruiken hun expertise om leerlingen met specifieke onderwijsnoden te ondersteunen. Wij werken hiervoor samen met OVA. 

IAC

Het welbevinden van elk kind komt steeds op de eerste plaats. Indien alle aanpassingen, die de school doet (klasleerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinatoren, externe begeleiding, aangepast leertraject, socio-emotionele begeleiding, …), onvoldoende blijken om de positieve ingesteldheid en de leerwinst van het kind te behouden, dringt zich een advies voor een school voor buitengewoon onderwijs op.

Het advies komt nooit onverwacht en wordt sterk ondersteund door het zorgteam en het CLB. Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen welke school het beste tegemoetkomt aan de noden hun kind.

 

Individueel traject op maat van het kind, niet alle einddoelen trachten te worden behaald. 

Partners 

Wij werken nauw samen met verschillende externe partners om onze leerlingen het best te ondersteunen.

thumbnail_image003.png
image005.jpg
thumbnail_image004.jpg
thumbnail_image002.png
marbol logo.jpeg
bottom of page