top of page

Opvoedingsproject

Wij willen een school zijn waar onderwijs verstrekt wordt met zin voor kwaliteit. Wij willen vormen tot diep-menselijke waarden. Die dubbele droom willen wij realiseren vanuit een christelijke levensvisie en bewogenheid. Zo formuleren wij graag bondig ons opvoedingsproject. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus

Ons opvoedings- en vormingsproject wordt gedragen door de directie en de personeelsleden van onze school. Wij zijn tevens de belangrijkste uitvoerders ervan. Dit is een complexe opdracht. 

Wij willen onderwijs geven, in een opvoedend kader, uitgaande van het christelijk gedachten- en waardengoed. Vandaar dat we onze school zien als: een onderwijsgemeenschap, een opvoedingsgemeenschap en een werk- en leefgemeenschap op christelijke basis. We zijn er ons echter van bewust dat deze drie dimensies van het schoolleven wel in onze denkwereld kunnen onderscheiden worden, maar niet gescheiden mogen worden in de dagelijkse schoolpraktijk. 

Onze school is ook een gemeenschap van velen. Ieder is er op een verschillende manier bij betrokken, maar ieder is steeds verantwoordelijk met al de anderen. 

Zo bouwen we aan een school als gemeenschap

 

1) Wij willen opvoedend onderwijs verschaffen op een christelijk-gelovige basis. 

 

Als katholieke school is onze school een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap. Ze is tevens een geïntegreerde leer-, leef- en geloofsgemeenschap, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus.

 

Als leergemeenschap streven we ernaar om op een hedendaagse en pedagogische verantwoorde wijze aan kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking. Hierbij staat het kind in het midden.Wij leggen de nadruk op een pedagogische benadering van het kind. 

Elk kind heeft recht op een vorming aangepast aan zijn mogelijkheden.

Wij streven de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal.

- Het cognitieve (hoofd) brengen we aan door de leerplannen te volgen en eindtermen na te streven.

- De motoriek (handen) brengen we tot ontwikkeling tijdens de turn- en zwemlessen en binnen activiteiten die voortvloeien uit het leerplan Muzische Vorming.

- Het dynamisch-affectieve (hart) brengen we tot ontwikkeling in de vele activiteiten en lessen. Met dit aspect bedoelen we het hele domein van gevoelens en waarden (waardering, verwondering, bewondering, eerbied, respect, beleefdheid,…) 

Ons opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. Daarom respecteren en aanvaarden we elk kind, want elk individu is anders. 

Wij stellen onze school actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke wijze ook, kansarm is.

Wij helpen kinderen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereiden ze voor op hun tak op lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijzen we een dienst aan de gemeenschap waarin zij thuishoren. 

Wij willen een dynamische school zijn met opdracht voor deskundigheid. Daarom streven we naar verdere uitbouw en verbetering en staan we open voor vernieuwing. Begeleiding en nascholing zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen.

Wij baseren ons op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. 

 

2) Samen bouwen we aan onze schoolgemeenschap. 

Als leefgemeenschap streven wij het verwezenlijken van een “hechte” school- en klasgemeenschap na.

Het schoolbestuur, de directie en personeelsleden, ouders en leerlingen bouwen samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg, aan onze schoolgemeenschap.

Wij besteden aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten zowel binnen als buiten de school.

Onze school, onze klas, is geen eiland, daarom werken wij zoveel mogelijk loyaal samen, ook met andere instanties.

Als opvoeders laten de kinderen ervaren dat we met hen begaan zijn. Wij zetten ze aan om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven als een gave en een opdracht. Dit verwezenlijken zij als vrije mensen in relatie met God, met de anderen, in relatie tot zichzelf en tot de ons omringende wereld.

Wij willen samen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst – als van waardenbeleving en engagement.

Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te even.

Wij, directie en de personeelsleden, zijn de dragers van het opvoedings- en vormingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan. Dit impliceert dat wij daartoe een gunstig klimaat scheppen. In samenwerking, wederzijdse waardering en respect voor ieders opdracht, pogen wij een positieve geest in onze schoolgemeenschap te creëren. 

Onze schoolgemeenschap wil een actieve partner zijn bij de fundamentele opvoedingstaak van de ouders. 

De ouders helpen onze schoolgemeenschap uitbouwen en schragen.

Ons schoolbestuur is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren. Het is bestuurlijk ook de eindverantwoordelijke. Daarom betrekt het alle partnes bij het onderwijsgebeuren en stimuleert hen tot loyaal engagement.

Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap.

Alle leefregels die gelden voor onze school, worden door alle leden van de schoolgemeenschap gerespecteerd. 

  

3) Wij willen een herkenbare katholieke school zijn. 

Als katholieke school vervullen wij onze opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van onze schoolgemeenschap biedt hiervan een weerspiegeling.

Als geloofsgemeenschap willen we de christelijke zingeving en beleving laten doordringen in het hele schoolgebeuren.

Wij willen een geloofsaanbod aan de kinderen waarborgen. Daarom brengen alle leden van onze schoolgemeenschap eerbied op voor de christelijk - gelovige verankering van onze school en voor haar geloofsaanbod.

Wij willen de kinderen laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.

In onze school brengen wij een zo ruim mogelijke groep van mensen samen die wij bezielen om de herkenbaarheid van onze school te bevorderen en van hun geloof te getuigen.

Onze school heeft ook een zendingopdracht: de leerkrachten verkondigen het geloof en leven het voor. Zij brengen vrijmoedig de christelijke boodschap. 

Samen maken we werk van een aan onze school aangepaste pastorale animatie en van gebedsmomenten en van sacramentele vieringen. De leerlingen en leerkrachten nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

Wij verwachten van de ouders dat zij loyaal zijn ten opzichte van het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht.

Onze school is een werk- en leefgemeenschap waarin we dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleven, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. 

Onze school wordt gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden.

De beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en de derde wereld is tevens onze zorg.

Onze school wil als katholieke school herkenbaar zijn aan de getuigenis van haar leden. 

- Daarom benaderen wij de anderen met eerbied, laten wij de waarheid zien, zonder die met geweld op te dringen. 

- Daarom proberen wij inzicht bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. 

- Daarom staan wij open voor de diepere levenswaarden. 

  

4) Ons opvoedingsproject wordt verder concreet gemaakt in: 

•  Ons schoolreglement 

•  Ons schoolwerkplan 

•  De jaarplannen per klas 

•  Het nascholingsplan 

•  De onthaalbrochure 

•  Het jaarlijks actieplan voor de werking van het C.L.B. 

  

5) Besluit 

Het opvoedingsproject is een fundament waarop ons schoolleven zich oriënteert. Het is een uitnodigend woord dat rijke beloften in zich draagt. Dag na dag, in de diverse activiteiten van het schoolleven aan dit opvoedingsproject werken, biedt ons de mogelijkheid te groeien als leerkracht, mens en christen en geeft ons de kans onze school verder uit te bouwen.

bottom of page