top of page

Leefregels

1. Kledij en uiterlijk 

Kinderen komen in verzorgde kledij en verzorgde haartooi naar school. Strandkledij is niet toegelaten. 

Zorg ervoor dat jassen, sjaal, muts, turngerief zwemzak getekend zijn met de naam voluit. 

Geef de kinderen dagelijks een propere zakdoek mee. 

De allerkleinsten brengen best reservekledij mee in de boekentas, want een ongelukje is soms vlug gebeurd. 

  

  

2. Omgangsvormen 

A. speelplaats

* Wij vragen van de leerlingen een beleefde houding, een verzorgde taal en een voorbeeldig gedrag in en buiten de school. 

* Beleefdheid geldt zowel tussen leerlingen en leerkracht als tussen leerlingen onderling. 

Onder elkaar streven ze ernaar Algemeen Nederlands te praten. 

* Boekentassen worden bij het binnenkomen op de afgesproken plaatsen neergezet. 

* Op het einde van elke speeltijd worden 2 beltekens gegeven. Op het eerste belteken staken de kinderen het spel en komen in de rij staan, op het tweede belteken is er stilte. 

* Toiletbezoek gebeurt tijdens de speeltijden en niet meer na een belteken. 

* We kiezen voor een gezond tussendoortje. 

* Afval en papier horen thuis in de daartoe voorziene afvalbakken. 

* Tegen agressief gedrag worden sancties voorzien. 

* Iedereen brengt respect op voor aanplantingen, afsluitingen en speeltuigen. 

* Balspelen gebeuren op de aangeduide plaatsen en tijdstippen (niet bij regenweer!!). 

* Gangen en lokalen worden tijdens de ontspanningsmomenten niet gebruikt als speelplaats. 

* Bij guur weer of regen spelen de kinderen in de speelzaal. 

  

B.  Refter

* In de refter krijgt iedereen een vaste plaats. 

* Indien iemand slechts af en toe onder de middag overblijft zal die door de leerkracht met dienst een plaats worden toegewezen. 

* Maaltijden worden in stilte genomen, na het eten kan er eventueel zacht worden gepraat met de buren, maar er wordt niet over en weer gelopen. 

* Iedereen heeft respect voor het voedsel dat wordt opgediend of dat meegebracht wordt van thuis. 

* Een paar leerlingen worden aangeduid om in de refter een handje toe te steken. 

* Respect en beleefdheid tegenover degene die de refter begeleidt wordt van elke leerling verwacht. 

* Kinderen worden niet verplicht alles op te eten tenzij anders gevraagd door de ouders. 

  

C.  Klassen

* Het klaslokaal wordt wekelijks grondig gereinigd door het onderhoudspersoneel maar tussendoor wordt onze klas zo net mogelijk gehouden. 

* In boekentassen en banken wordt orde gehouden en overbodig materiaal wordt thuis gelaten. Er wordt enkel speelgoed meegebracht als het door de leerkracht wordt gevraagd. 

* In de klas worden leerlingen belast (beurtrol) met het uitvoeren van bepaalde taken (ophalen schriften, uitdelen, vegen, klasnetheid…) 

* Jassen horen thuis op de voorziene plaatsen in de gang. 

 

D.  Toiletten

* Er is gelegenheid om de handen te wassen. 

* Toiletten worden doorgespoeld na elk gebruik. 

* Toiletpapier wordt doeltreffend gebruikt en is geen speelgoed. 

* De toiletruimte is geen speelplaats. 

 

E.  Leerwandeling-uitstap

* Wij gedragen ons hoffelijk tegenover elkaar en de omgeving, zo zijn we een uithangbord voor de goede naam van de school. 

 

F.  Verjaardagen

* Samen een verjaardag vieren bevordert de klassfeer, 

MAAR: hou de attenties voor de medeleerlingen tot een gezond minimum beperkt. 

(geen snoep meegeven op verjaardagen zoals chips, chocolade,..) 

Wat wel kan, bv. een cake, een taart, een stuk fruit,…. 

  

  

3. Schoolmateriaal 

* Alle schoolmateriaal wordt met zorg gebruikt. 

* Sanitair, meubilair en gebouwen worden niet beschadigd. 

* Afval hoort thuis in de prullenmand. 

* Leer- en handboeken blijven eigendom van de school. Bij moedwillige beschadiging kan een vergoeding gevraagd worden. 

  

4. Ongevallen en schoolverzekering 

De kinderen zijn verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen op school, op weg van huis naar school en omgekeerd, enkel voor persoonlijk lichamelijk letsel. 

Ze nemen steeds de kortste weg en dit binnen een redelijke tijd, omdat ze slechts in die omstandigheden verzekerd zijn. Hierbij vragen wij de aandacht van de ouders voor vertrek- en aankomstuur. 

Brillen en andere persoonlijke bezittingen vallen niet onder deze polis. Deze schadegevallen kunnen eventueel via de familiale verzekering geregeld worden. 

  

Wat te doen bij een ongeval? 

•  de ouders of de school nemen contact op met de dokter 

•  directie en arts vullen de aangifte in voor de verzekeringsmaatschappij 

•  de ouders betalen dokter, apotheker, hospitaal 

•  de ouders vragen de terugbetaling bij hun ziekenfonds 

•  de uitgavenstaat, ingevuld door het ziekenfonds, wordt via de school naar de verzekering gestuurd, die het verschil bijpast (rekeningnummer vermelden!) 

 

5. Vrijwilligers 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

  

Organisatie

V.Z.W Katholieke Basisschool Hunnegem 

Gasthuisstraat 98 

9500 Geraardsbergen 

  

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. 

Het verzekeringscontract werd afgesloten bij: 

Verzekeringsdienst van het I.C. 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Polisnummer: 99052210169

De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vrije verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. 

Het verzekeringscontract werd afgesloten bij: 

  

Verzekeringsdienst van het I.C. 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Polisnummer: 1098006 (De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.) 

  

Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

 

Aansprakelijkheid 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank”. 

Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. 

  

 

6. Zorgverbreding - zittenblijven – samenwerking CLB 

Alle kleuters uit de 3e kleuterklas worden getest naar hun schoolrijpheid. Die resultaten worden besproken met de leerkracht, de zorgcoördinator, de directeur en eventueel met een CLB-afgevaardigde. 

Kinderen met leermoeilijkheden worden in de loop van het schooljaar afzonderlijk getest en de resultaten worden besproken met de leerkracht, ouders en de verantwoordelijke van het CLB om tot afspraken en begeleiding te komen, eventueel zittenblijven. 

In de loop van het 6 e leerjaar worden de leerlingen verder georiënteerd naar de middelbare school. In samenspraak met de leerkrachten en het CLB wordt advies gegeven in verband met de keuze van een bepaalde studierichting. 

  

De klassenraad beslist welke leerling er in het niveau lager onderwijs overgaat, en welke blijft zitten. Door ondertekening van het schoolreglement verbinden de ouders zich ertoe de voldoende gemotiveerde beslissing van de klassenraad te aanvaarden. Deze beslissing is geldig in al onze scholen van de scholengemeenschap 

  

De klassenraad beslist in overleg en in samenspraak met het CLB dat onze school begeleidt of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 

  

7. Huistaken en lessen 

Doelstellingen bij de huistaken/lessen

De leerkracht geeft huistaken om de leerstof verder in te oefenen. Via het leren van ‘lessen' kan de leerstof worden herhaald en verdiept. Huistaken/lessen bevorderen, mits ondersteuning in de klas, het zelfstandig werken van het kind.

Voor de ouders is de huistaak een middel om te zien hoe het kind werkt. Daarbij bieden huistaken een kans om de prestaties en de vorderingen van het kind van dichtbij te volgen.

Hierbij denken wij concreet aan: 

•  verzorgd leren werken 

•  taken en opdrachten leren plannen en spreiden 

•  zelfstandig leren werken 

•  leertijd efficiënt leren gebruiken 

•  eigen werk leren nalezen en verbeteren (=zelfcorrectie) 

•  aangekondigde toetsen zelfstandig leren voorbereiden 

  

De visie van de school rond huistaakbegeleiding zal worden toegelicht op de info-avond. 

 

8. Toetsen 

Op school gaan heel wat toetsen door. 

  

Waarom? 

Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen. 

•  om te zien wat uw kind reeds kan (of geleerd heeft) 

•  om te zien wat uw kind nog niet kan en om het te kunnen bijwerken 

•  om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft 

•  om de leerkracht een beeld te geven over de vorderingen 

  

Dagelijks, wekelijks wordt getoetst in welke mate de kinderen de leerstof verwerkt hebben. 

  

Toetsen ter inzage 

De toetsen worden meegegeven met uw kind. Zij geven een (gedeeltelijk) beeld van de opgevraagde leerstofpunten. U kunt als ouder ook zien welke delen goed gekend waren en over welke punten het kind eventueel struikelde. Wij vragen de toetsen te ondertekenen en de volgende dag met uw kind mee te geven naar school. 

  

Andere toetsen

Diocesane proeven (en interdiocesane proeven voor 6 e leerjaar)

Dit zijn toetsen die opgemaakt worden door een werkgroep van leraren en pedagogische begeleiders. Deze toetsen worden in nagenoeg alle vrije scholen in Vlaanderen gebruikt. Ze betreffen de hoofdvakken wiskunde en Nederlands. Voor de rapporten worden deze toetsen aangevuld met klastoetsen.

Diagnostische toetsen

Om de leerbedreigde kinderen op te vangen binnen de school en om te achterhalen waar kinderen struikelen in het leerproces, worden ook diagnostische toetsen opgemaakt en gegeven. Deze toetsen worden vooral gebruikt door het CLB. Ze zijn bedoeld als aanzet tot een degelijk behandelingsplan van de moeilijkheden. 

  

9. Na- en buitenschoolse activiteiten 

a. Op woensdagnamiddag worden soms sportactiviteiten gepland buiten de school: veldloop, 

wandelen. Dan zijn de kinderen onder begeleiding van bereidwillige leerkrachten. 

Gelieve uw kinderen dan te komen afhalen op het aangeduide uur! 

 

b.  Leeruitstappen

Even spelen met het woord…

Leer uitstappen: 

De leerlingen gaan op leeruitstap om iets te leren. 

* Leer uit stappen: 

De leerlingen blijven niet in de klas om dat ‘iets' te leren. 

Ze gaan naar buiten, ze gaan uit de klas

Leeruit stappen: 

De leerlingen stappen in de wereld, om van ‘de' wereld ook ‘hun' wereld te maken.

Naar het bos, naar het museum, naar een atelier, naar de winkel, naar….. 

Niet zo maar even lekker weg, weg uit de klas. 

Neen, we zijn wel samen op stap maar we hebben als leerkracht een doel voor ogen. We willen onze leerlingen iets bijleren, iets meegeven van de ‘rijke' wereld.

Een leeruitstap staat niet los van alle andere activiteiten in de klas. Het is één van de activiteiten die bijdragen tot de totale ontwikkeling van de leerlingen. 

Ervaren en zien zijn heel belangrijk.

Sommige leeruitstappen zijn in de buurt van de school, andere zijn iets verder. 

Daarom zullen we soms beroep doen op ouders, grootouders om ons naar onze bestemming te brengen. Dit occasioneel vervoer is verzekerd. 

De wettelijke norm voor het aantal begeleiders bij een leeruitstap/schoolreis bedraagt 1 begeleider per 15 kleuters en 1 begeleider per 20 lagere schoolkinderen. 

Omdat veiligheid primeert opteren we voor volgende norm: 

•  1 begeleider per 10 kleuters 

•  1 begeleider per 15 lagere schoolkinderen 

De school zorgt voor voldoende begeleiders. 

  

Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun zoon of dochter aan een bepaalde leeruitstap, laten dit schriftelijk weten aan de directie van de school. 

 

c.  Openluchtklassen

Elk jaar wordt voor onze kinderen van de derde graad een openluchtklas georganiseerd. We trekken er dan een week op uit: naar zee, naar de Kempen,…. 

De kinderen steken heel wat op tijdens die “open klasweek” in de ruime wereld van de natuur, het verleden, de kennis van onze planeet. 

De contacten met hun medeleerlingen en leerkrachten zijn heel anders dan op gewone schooldagen. Men leert elkaar op een heel andere manier kennen. 

Openluchtklassen zijn een echt feest. 

Data: in de loop van het schooljaar (zie schoolkalender). 

  

d.  Sportdagen

Regelmatig in het jaar worden één of meerdere sportdagen georganiseerd! 

  

e. Culturele activiteiten 

Regelmatig nemen de leerlingen deel aan culturele activiteiten o.a.: toneel, film, poppenkast,… 

  

10. Privacy 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming ven de leerlingen of hun ouder. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienen. 

 

11. Engagementsverklaring 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. 

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders 

We doen dat opdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bijvoorbeeld: bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.

Wij willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u door de leerkracht aan te spreken buiten de lesuren, deze zal dan met u een afspraak maken.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dut u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. 

  

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

  

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vóór 9u verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 

  

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 

  

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

bottom of page